اتوماسیون اداری داخلی دانشگاه فرهنگ و هنر شماره1 Get Help!  
اشكال

It seems that you have tried to perform an operation that is not allowed in the current ZOUBIN mode.

اگر فکر می کنید این پیام نابجا است، با مدیران سیستم زوبین تماس بگیرید تا دسترسی لازم به شما داده بشود.